Home Grupy Duszpasterskie Rady Parafialne

Parafialna Rada do spraw ekonomicznychI Synod diecezji Kaliskiej mówi:

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. (statut 116)
Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. (statut 117)
W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. (statut 118)

Członkowie Parafialnej Rady ds. ekonomicznych w parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu
 
Parafialna Rada duszpasterska


I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. (statut 132)
Cele i zadania Rady:
− Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok).
− Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
− Przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic.
− Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów
dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).
− Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
− Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
− Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
− Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady  (statut 133):
− wikariusze
− przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii
− katecheci w liczbie 1-3 osób
− organista
− kościelny
− po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego
− przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób
− przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób
− członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (statut 136)
 
Tu podaj tekst alternatywny